elevage des samourais, akita inu
Kaoru No Kimi Go Ryuuhou Yamagami

Age : 5 ans

Date de naissance :
03 / 02 / 2013

Père : Tochi no Oonami go Ryuuhou Yamagami

Mère : Kokoro go Ryuuhou Yamagami

Description : import japon
lignée :
Manjirou Go Maruyoshi
Miyakotsukasa Go Kokura Shimauchi
Touyuu Go Kyushu Uedasou